Library
Clear
Academic Paper | Overcoming the Barriers to Multilingualism: Challenges for Teachers in Sub-Saharan Africa in teaching students who do not have their home language as language of instruction
This study focuses on the challenges faced by teachers in Sub-Saharan Africa when instructing students whose first or home language differs from the language of instruction. The region is linguistically diverse, with over 2,000 languages spoken, and colonialism has influenced language policies and education systems. Many countries inherited European languages as the official language of instruction, creating difficulties for multilingual students and teachers. Language policies vary across countries, with many using European languages as the medium of instruction in schools. The study aims to contribute to awareness by examining the extent and nature of challenges faced by teachers of Sub Saharan Africa while teaching in multilingual environment. Author: Giedrė Biržytė, Vilnius university.
Naujienlaiškis #19 Nekontaktuoti žmonės
Ta pati istorija kartojasi skirtinguose žemynuose, kad ir kaip jie būtų nutolę vienas nuo kito: jie gyvena miške, kaip tūkstančius metų gyveno jų protėviai, ir juo rūpinasi. Jiems nereikia prekybos centrų, išmaniųjų telefonų ar kitų vadinamosios „civilizacijos“ vadinamųjų „pasiekimų“. Miškas jiems yra ir maistas, ir vaistas, ir svarbiausia – namai, tapatybės dalis. Jie – tai miško žmonės, dažniausiai atogrąžų miškuose gyvenančios gentys. Kai kurios jų niekada nėra turėję kontakto su išoriniu pasauliu, t. y. mumis. O tiems žmonėms, kurie su mumis visgi susiduria, šis kontaktas dažnai atneša smurtą, ligas ir mirtį. Šios istorijos tęsinys lygiai taip pat kartojasi skirtinguose žemynuose: į šių žmonių žemes kėsinasi plėšikautojai, miškų kirtėjai, kasybos pramonė, galvijų augintiniai, kokaino prekybininkai, kelių tiesėjai ir kiti panašūs veikėjai, ir dažniausiai tai vyksta su valdžios žinia, palaiminimu bei net ir bendrininkavimu.
Naujienlaiškis
Nekontaktuoti žmonės
Gentys
Miškas
Aplinkosauga
Business Relocation: Where Are the Women?
While at the beginning of the Russian invasion of Ukraine, around 70-80% of small and medium-sized businesses ceased their activities, more than half a year on many of them have returned, creating new jobs and more varied business types. Both government measures and international organisations have contributed to this recovery. Entrepreneurs themselves were and continue to be active participants in this process. YeRobota (Ukrainian for “I Work”) is a government programme that provides grants to agriculturaland food-processing enterprises as well as other types of small and micro businesses. One mandatory condition to receiving such grants is that business founders must be citizens of Ukraine and their initiatives must create new jobs.
Ukraine
War in Ukraine
Women rights
Verslo perkėlimas: o kurgi moterys?
Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, apie 70-80 proc. smulkių ir vidutinių Ukrainos verslų sustabdė savo veiklas, tačiau praėjus daugiau nei pusei metų didelė dalis jų grįžo į darbo vėžes, sukurdami naujų darbo vietų ir įvairesnių verslo tipų. Prie tokio atsigavimo prisidėjo tiek vyriausybės įgyvendinamos priemonės, tiek tarptautinės organizacijos. Be to, patys verslininkai ir buvo, ir tebėra aktyvūs šio proceso dalyviai. „JeRobota“ (ukr. Aš dirbu) yra vyriausybės programa, pagal kurią suteikiamos išmokos žemės ūkio ir maisto gamybos įmonėms, o taip pat ir kitiems smulkiems ir itin smulkiems (mikro) verslams. Privaloma sąlyga – dotacijos gavėjai turi būti Ukrainos piliečiai, o jų iniciatyvos turi sukurti naujų darbo vietų.
Ukraina
Karas Ukrainoje
Moterų teisės
Verslo perkėlimas
Reproductive Rights: Pregnancy in Wartime
The right to reproductive health is one of inalienable human rights. How is it being implemented in Ukraine during a large-scale invasion, air strikes and bombings, capturing of the civilian population and destruction of infrastructure? In the first four months of Russian invasion, 102,575 babies were registered born in Ukraine. Many children received unusual names during state birth registration. Among them are Jan Javelin (a boy born in Vinnytsia region) and Javelina (a girl from Kyiv). Such names are given in honour of foreign weapons provided to Ukraine’s defence. Here we share several stories of pregnancy during wartime, based on the experiences of several Ukrainian women.
Russian invasion
Ukraine
Women rights
Reproductive health
Reprodukcinės teisės: nėštumas karo metu
Teisė į reprodukcinę sveikatą yra viena iš neatimamų žmogaus teisių. Kaip ji įgyvendinama Ukrainoje per didelio masto invaziją, oro antskrydžius ir bombardavimus, sugriovus infrastruktūrą ir laikant civilius gyventojus nelaisvėje? Per pirmus keturis Rusijos invazijos mėnesius Ukrainoje užregistruoti 102 575 naujagimiai, nemažai jų – su neįprastais vardais, kaip kad Janas Javelinas (Vinycios regione gimęs berniukas) ir Javelina (Kyjive gimusi mergaitė). Tokie vardai kūdikiams suteikiami pagerbiant iš užsienio gautus ginklus, skirtus Ukrainos gynybai. Čia pateikiame keletą pasakojimų apie nėštumą karo metu, remiantis Ukrainos moterų patirtimis.
Karas Ukrainoje
Moterų teisės
Reprodukcinė sveikata
Society of Vicarious Trauma: Let’s Look for Ways to Overcome It
Anyone who engages empathetically with survivors of torture or other traumatic incidents, as well as material relating to their trauma, is potentially affected by what is called “vicarious trauma”, or secondary traumatization. Vicarious trauma is an occupational challenge for people working and volunteering in the fields of services for survivors of violence, law enforcement, emergency medical services, fire services, and other allied professions, due to their continuous exposure to survivors of trauma and violence. Ukraine today is a society of vicarious trauma. Not a single family was spared one sort of trauma or another, including but not limited to violence or torture, loss of relatives, friends, neighbors, and misfortunes for the society as a whole.
Vicarious trauma
Violence
Ukraine
Vikarinės traumos visuomenė: ieškokime būdų, kaip ją įveikti
Visus, kurie empatiškai bendrauja su kankinimus ar kitas traumuojančias patirtis išgyvenusiais žmonėmis, potencialiai gali paveikti vadinamoji „vikarinė trauma“, arba antrinis trauminis stresas. Vikarinė trauma glaudžiai siejasi su darbo specifika – dažniausiai ji užgriūva žmones, dirbančius ar savanoriaujančius suteikiant pagalbą išgyvenusiems smurtą, taip pat teisėtvarkos, greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių bei kitų panašių sričių darbuotojus, nes jie nuolat susiduria su patyrusiais traumą ir smurtą žmonėmis. Šiandien Ukraina yra vikarinės traumos visuomenė.
Vikarinė trauma
Ukraina
Visuomenė
Seksualinis smurtas konfliktų metu yra karo ginklas
Ukrainos Moterų informacijos ir konsultacijų centro pareiškimas. Prasidėjus Rusijos Federacijos didelio masto invazijai į Ukrainą, mūsų Moterų informacijos ir konsultacijų centras pradėjo ruoštis dirbti su žmonėmis, patyrusiais seksualinį smurtą konfliktų metu (SSKM). Šioje srityje jau turėjome patirties, nes 2015 m. buvome pirmieji, pradėję rinkti duomenis apie tokio tipo nusikaltimus Donetsko regione per Rusijos vykdytą Kramatorsko, Sloviansko ir Družkivkos miestų okupaciją. 2022 metais pirmieji tokio smurto atvejai netruko būti užfiksuoti, kadangi okupantai turėjo tiesioginį kontaktą su Ukrainos gyventojais. Šis klausimas iškilo į viešumą išvadavus Kijevo, Sumai ir Černigovo regionus.
Karo nusikaltimas
Karas Ukrainoje
Ukraina
Moterų teisės
Seksualinis smurtas
Conflict-related sexual violence is a war crime
Conflict-related sexual violence is a war crime -Statement by Women’s Information and Consultative Center (Ukraine). With the beginning of the large-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine, our Women’s Information and Consultative Center (WICC) began preparing to work with survivors of conflict-related sexual violence (CRSV). We already had experience in this area, since we were the first to start collecting data on these crimes in the Donetsk region in 2015, after the temporary Russian occupation of the cities of Kramatorsk, Sloviansk, and Druzhkivka. In 2022 the first reported cases did not take long to appear, as the occupiers began to come into direct contact with the Ukrainian population, and the issue became publicly known after the liberation of Kyiv, Sumy and Chernihiv regions.
Ukraine
Sexual violence
Russia
War crime
PUBLIC OPINION SURVEY ON FINANCIAL AID TO THIRD COUNTRIES 2022
30% of respondents claim to know what development cooperation is: 6% know, 24% have heard something about it (up from 19% in 2021). 70% don’t know what it is (down from 78% in 2021). 82% believe that it is worth helping people in economically less developed countries: 19% say it is worth it (up from 14%), 63% say it is more likely worth it (up from 57%). 18% of respondents are of a contrary opinion: 13% say it is more likely not worth it (down from 21%) and 5% say it is not worth it.
Survey
Development cooperation
Financial aid
ŠALIES GYVENTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS DĖL FINANSINĖS PAGALBOS KITOMS ŠALIMS
2022 m. spalio mėn šalies gyventojų apklausa: Vystomojo bendradarbiavimo ir darnaus vystymosi tikslų žinomumas, lietuvių polinkis padėti žmonėms ekonomiškai silpniau išsivysčiusiose šalyse bei požiūris į tai, kad dalis sumokėtų mokesčių būtų skirti mažinti skurdą labiau nepasiturinčiose pasaulio šalyse. Tvarių investicijų svarba bei Lietuvos NVO organizuotos pagalbos ukrainiečiams vertinimas.
Nuomonės tyrimas
Vystomasis bendradarbiavimas
Комплексное реагирование на вызовы безопасности в условиях вторжения России в Украину
Вторжение россии в Украину не было неожиданным, работа над повышением устойчивости ведется активно с 2014 года, однако все, что было запланировано и не сделано, усугубило ситуацию многих людей. Уроки Украины важны для Украины, а также для всех, кто понимает необходимость и актуальность комплексного реагирования на вызовы безопасности в условиях разрушенной глобальной и региональной системы безопасности.
Russia
Ukraine
Lithuania
War
Invasion
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ВВОДНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ЛИТОВСКИХ НПО ПО АДВОКАЦИИ, СТРАТЕГИИ И ПАРТНЕРСТВУ
Сектор НПО обычно понимается как деятельность неправительственных ассоциаций и фондов. Это сопоставление не включает другие формы организованного гражданского общества: политические партии, профсоюзы и религиозные организации. Национальные ассоциации и зонтичные организации представлены здесь в качестве прямых точек доступа к тематическим областям.
NVO
Development cooperation
Advocacy
КОНЦЕПЦИЯ НПО В ЛИТВЕ
Неправительственная организация - это публичное юридическое лицо, созданное добровольно на благо общества или его группы, независимое от руководства государственными или муниципальными учреждениями и ведомствами, цель которого не состоит в приобретении политической власти или преследовании чисто религиозных целей.
Lithuania
NGO
The United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security review
The United Nations Security Council (UNCR) unanimously adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security on October 31, 2000. This document, first produced by the United Nations (UN), assessed the role and experience of women in preventing and resolving armed conflict. By the order of the Minister of Foreign Affairs (MFA) of the Republic of Lithuania (RL), the first NAP: “United Nations Security Council Resolution No. 1325 (2000) on a Plan of Measures for the Implementation of Women, Peace and Security in Lithuania”, was confirmed on December 28, 2011. #Eurodad
Eurodad
United Nations Security Council
United Nations
SLAVA UKRAINI! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ! Newsletter #18
Among the numerous pledges to “help Ukraine”, over the last few weeks various governments and multilateral institutions have been providing huge sums in “emergency funding”, but the majority come in the form of loans. This means an even bigger financial burden on the shoulders of ordinary people of Ukraine in the near future. But there are other ways to do things, argue certain civil society actors. These require a 180-degree change of course in the way things are done financially and politically. Read more in our newsletter. #Eurodad
Eurodad
Ukraine
Bellarus
War
Invasion
Newsletter
Comprehensive response to security challenges in the face of Russia’s invasion of Ukraine
Even though Russia’s invasion of Ukraine was not unexpected, and work on increasing Ukraine’s resilience has been ongoing since 2014, all those things that had been planned but not accomplished, worsened the situation for many people. The lessons that Ukraine has learned and is still learning are important not only for Ukraine but also for all those who understand the urgent need to respond comprehensively to security challenges in the context of a destroyed global and regional security system. #Eurodad
Ukraine
Russia
Eurodad
KAM PASAULIS ŠVENČIA SAVE: APIE GYVĄJĮ ŽMONIJOS KULTŪROS PAVELDĄ. Naujienlaiškis #17
Praėjusių metų gruodį Jungtinių Tautų kultūros, švietimo ir mokslo organizacija UNESCO paskelbė reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo* sąrašo papildymą 2021 m. žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše įrašytos 39 vertybės iš kelių skirtingų žemynų. Čia apžvelgsime tas, kurios yra iš kraštų, kuriuose Lietuva arbajau vykdo vystomojo bendradarbiavimo projektus, arba galėtų vykdyti ateityje. Oficialiai, Lietuvos dvišalio vystomojobendradarbiavimo prioritetas yra ES Rytų partnerystės valstybės Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Sakartvelas, Moldova, Ukraina (pastarosioms trims skiriamas „ypatingas dėmesys“) ir migracijos kilmės ir tranzito šalys. Pastaraisiais metais Lietuva finansavo vystomojo bendradarbiavimo projektus Palestinoje, Ukrainoje ir keliose kitose šalyse.
Jungtinės Tautos
Naujienlaiškis
UNESCO
Nematerialus kultūros paveldas
Dėl Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo ir dialogo
Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo strateginių krypčių 2022–2025 m. dokumente aiškiai įvardyta partnerystė ir visų VB partnerių – valdžios institucijų, NVO sektoriaus, verslo ir kitų dalyvių – įtraukimas į sprendimų derinimo procesus. Dabartinė Vyriausybė ir jos valdomos ministerijos yra įsipareigoję šią strategiją vykdyti. Deja, tokia graži politinė valia lieka tik popieriuje. Realybėje kol kas stebime su vystomojo bendradarbiavimo tiesiogiai susijusios ir vieša turinčios būti informacijos trūkumą ir komunikacijos vangumą iš valdžios institucijų pusės.
NVO
VB
Vystomasis bendradarbiavimas
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo antrojo priemonių plano įgyvendinimo Lietuvoje apžvalga 2020 m. birželis – 2022 m. kovas Autorius: Lygių galimybių plėtros centro ekspertės 2000 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė rezoliuciją Nr. 1325 dėl moterų, taikos ir saugumo. Šiuo pirmą kartą Jungtinių Tautų parengtu dokmentu buvo įvertintas moterų vaidmuo ir patirtis užkertant kelią ginkluotiems konfliktams ir juos sureguliuojant. Viena JT skatinamos politikos priemonių – periodiškai atnaujinamų nacionalinių veiksmų planų (toliau - NVP) „Moterys, taika ir saugumas“ (toliau - MTS) sudarymas ir įgyvendinimas, pagrindžiant jį finansiniais valstybės institucijų įsipareigojimais ir šių institucijų bendradarbiavimu su pilietinės visuomenės organizacijomis. Analizė ir plano įgyvendimo apžvalga pateikiama publikacijoje.
Jungtinės Tautos
Moterų teisės
Lygių galimybių plėtros centras
Kai kalnuose susitinka dvi svajonės arba mokytoja, kuri atvyko ne tik mokyti
Žaliuojančiuose Pietų Kaukazo kalnuose, kur atveda vingiuotas serpantinas, išsidėsčiusi nedidelė gyvenvietė Hin Shen, kas armėniškai reiškia tiesiog „seną kaimą“. 2018 m. šiame „sename kaime“ pasirodė netikėta viešnia. Netikėta, bet ilgai laukta, nes kaimas jau daug metų neturėjo... anglų kalbos mokytojo. Viešnia, apie kurią yra šis pasakojimas – tai Sona Gevorgyan. Sona sako žinojusi, kad anksčiau ar vėliau likimas ją nuves į ginčytiną Kalnų Karabacho regioną, dėl kurio ilgus dešimtmečius nerimsta armėnai ir jų kaimynai azerbaidžaniečiai. Sona netoli istorinio Karabacho Šušos miesto esančiame kaime praleido dvejus metus. Kaip ji pati sako, pakankamai ilgai, kad taptų pilnaverte uždaros bendruomenės nare. #Eurodad #GlobalusŠvietimas #RytųPartnerystė
Savanorystė
Eurodad
Globalus švietimas
Rytų partnerystė
A Mountain Story: When Two Dreams Meet Each Other
Deep in the mountains in the southern Caucasus, where the winding road leads, lies the small village of Hin Shen. Hin Shen in Armenian means “old village”. In 2018, this “old village” welcomed an unexpected guest. Unexpected, but long-awaited. The reason was quite simple: for many years this village could not find an English teacher. The main character of this story – and the above-mentioned long-awaited guest – is Sona Gevorgyan. Sona always knew that sooner or later destiny would lead her to the unrecognized Nagorno-Karabakh region, which has been the object of dispute between Armenians and their Azerbaijani neighbors for several decades. Sona spent two years in this village close to the historic town of Shusha in Karabakh. Two years was a period long enough to become a trusted member of a small, closed community. #Eurodad #GlobalEducation #EducationInemergencies
Eurodad
Global education
Education in emergencies
2021 m. metų tendencijos OPV ir COVID-19
Po 2020 m., kai tiek rinkos tiekimo grandinės ir tarptautinės kelionės buvo smarkiai sutrigdytos COVID-19 pandemijos, 2021 m. sustiprėjo pasaulinis bendradarbiavimas. Šį stiprėjimą įtakojo institucijų, įmonių ir vyriausybių pastangos susivienyti bendram darbui įveikiant globalius iššūkius. 2021 m. partnerystė buvo grindžiama pandemijos įšūkiams įveikti, pandemijos suvaldymui ir daugiau dėmesio pradėta skirti ilgalaikėms priemonėms. Po dešimtmetį trukusių siūlymų ir mėnesius trukusių derybų 136 šalys pasirašė susitarimą dėl pasaulinio 15 pelno mokesčio tarifo .Pasaulinio pelno mokesčio“ tikslas – prašyti tar tautinių įmonių mokėti vienodą mokesčio tarifą, t.y. neleisti šalims, norinčioms pritraukti kuo daugiau investicijų, konkuruoti siūlant mažiausius mokesčių tarifus, nes tarptautinės bendrovės dėl to dažnai moka itin mažus mokesčius.
Pandemija
Covid-19
Vystomasis bendradarbiavimas
KOMUNIKACIJOS GIDAS: vystomasis bendradarbiavimas #16
Naujienlaiškis apie vystomąjį bendradarbiavimą, humanitarinę veikla - mūsų narius. Kviečiame susipažinti. #Afriko #DDG #Maltiečiai
Maltiečiai
Naujienlaiškis
Vystomasis bendradarbiavimas
Humanitarinė veikla
AfriKo
DDG
Sensible Experimentation - Possibilities for Innovating the Baltics’ Development Cooperation
This policy brief brings forward some suggestions on how the Baltics can integrate innovation in development cooperation beyond technological solutions by establishing a more systems-appreciating approach to innovation. We propose a ‘Sensible Experimentation’ model encompassing 6 concrete methods and actions that might be uptaken by Baltic policymakers with an aim to increase the impact of limited resources and enable the environment for various Baltic stakeholders to keep looking for new ways to do development cooperation both differently and better.
Baltic states
Development cooperation
Sensible Experimentation
Inovacijos vystomajam bendradarbiavimui
Šiame politikos trupraštyje (angl. policy brief) pateikiama keletas siūlymų, kaip Baltijos šalys gali integruoti inovacijas į vystomąjį bendradarbiavimą neapsiribodamos technologiniais sprendimais ir įdiegdamos labiau sistemas vertinantį požiūrį į inovacijas. Mes siūlome „Apgalvoto eksperimentavimo“ modelį, apimantį 6 konkrečius metodus ir veiksmus, kurių Baltijos šalių politikos formuotojai galėtų imtis siekdami padidinti ribotų išteklių poveikį ir įgalinti aplinką įvairioms Baltijos šalių suinteresuotosioms pusėms ir toliau ieškoti naujų būdų, kaip vystamojo bendradarbiavimo politiką vykdyti ir kitaip, ir geriau.
Vystomasis bendradarbiavimas
Baltijos šalys
INTRODUCTORY MAPPING OF LITHUANIAN UMBRELLA NGOs FOR ADVOCACY, POLICY, AND PARTNERSHIP FOCAL POINT
The NGO sector is generally understood as the operation of nongovernmental associations and foundations. This mapping does not include other forms of organized civil society: political parties, trade unions, and religious organizations. National associations and umbrella organizations are listed here for being the direct point of access for thematic areas.
NGO
Civil society
Umbrella organizations
NVO Lietuvoje
NVO registravimo gidas. Kas yra nevyriausybinė organizacija? Kokiais būdais galima įsteigti NVO? Kaip įsteigti NVO notariniu būdu? Kaip įsteigti NVO elektroniniu būdu? Kokius reikalavimus turi atitikti NVO pavadinimas? Kaip pasirinkti NVO buveinės registracijos adresą?
NVO Teisės institutas
NVO
Vystomasis bendradarbiavimas
Lietuva
NGOs in Lithuania
The guide of registration and NGO regulations in Lithuania. and What are the ways to establish an NGO? How to establish an NGO by the ordinary (notarial) method? How to establish an NGO electronically? What are the requirements for the name of the organization?
NGO
Lithuania
NGO Law Institute
Mokesčių teisingumas iš globalaus švietimo perspektyvos | Mokymų vadovas
Mokymų leidinio tikslas – padėti mokiniams suprasti mokesčių, apmokestinimo ir mokesčių teisingumo sąvokas. Šioje priemonėje pateikti užsiėmimai yra pritaikyti jaunimui, jie suskirstyti pagal sudėtingumo lygį. Užsiėmimai apima sistemas, dilemas ir koncepcijas, susijusias su valstybių, įmonių ir piliečių vaidmeniu mokesčių teisingumo srityje.
Mokesčių teisingumas
Skurdo mažinimas
Globalus švietimas
Mokymų vadovas
NVO BENDRADARBIAVIMAS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ METU. Studija ir modelio pasiūlymas
Šios studijos siūlymas yra sukurti panašų tinklą Lietuvoje, kuris vienytų NVO ir kurį koordinuotų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, tačiau jis reaguotų tik į valstybinio masto nelaimes, tokias kaip pandemija ar migrantų krizė. Toks modelis sustiprintų NVO koordinavimą, užtikrintų efektyvesnę pagalbą valstybinėms institucijoms nelaimių metu ir padidintų pasitikėjimą tarp NVO sektoriaus ir valstybės institucijų. NVO bendradarbiavimo ekstremalių situacijų metu koncepcijos modelis (toliau: koncepcijos modelis) – tai tinklas, jungiantis ir koordinuojantis NVO, padedantis gyventojams ir institucijoms ekstremalių situacijų metu. Visos NVO veiklos yra savanoriškos, padedančios institucijoms, altruistinės, organizuotos, pilietinės, o veiklų vykdytojai yra apmokyti ir parengti. Svarbu pažymėti, kad NVO tinklas apibrėžia krizių valdymo modelį, kuris įprastai yra aktyvuojamas tik esant valstybinio lygio ekstremaliai situacijai.
NVO
Ekstremali situacija
Pandemija
Migrantų krizė
Arabų kultūrų dienos 2021 / Specialus naujienlaiškis kartu su Palestina.lt
Šiuolaikinės arabų kultūros (čia arabais vadiname žmones, kurie patys taip save identifikuoja; bei tuos, kurių gimtoji kalba yra arabų) išties yra labai įvairios, kūrybiškos, dinamiškos ir remiasi giliomis tradicijomis. Pažiūrėkime, kokius arabų ir musulmonų mokslininkų nuopelnus mes patys naudojame savo kasdieniame gyvenime: kalba daugiausia eina apie matematiką, astronomiją ir net žodyną. Pradėkime, taip sakant, nuo nulio.
Palestina
Arabų kultūros
Naujienlaiškis
Vardan visos žmonijos | Naujienlaiškis #15
Nuo senų senovės menininkai įkvėpimo kūrybai semiasi iš gamtos. Tačiau nuo tų laikų, kai mūsų protėviai braižė antilopių formas urvuose, gamtos atžvilgiu daug kas pasikeitė: milijonus kartų padaugėjo taršos ir tūkstančius kartų sumažėjo gyvybės Žemėje formų. Kertami miškai, chemikalais teršiamos upės, pesticidais nuodijamas dirvožemis, naikinamos natūralios gyvūnų buveinės – tai ne tik gamtos niekinimas, bet ir pačios žmonijos savižudybė.
Vystomasis bendradarbiavimas
Gyvybės formos
VBirNVO
Naujienlaiškis
Naujienlaiškis #14 / Pilietiniai judėjimai ir nevyriausybinės organizacijos. Kam priklauso žodžio laisvė?
„Didesnės už tave“ (angl. bigger-than-self) kovos turi milžinišką prasmę mums, žmogiškoms būtybėms. Jos įrodo, kad savo nelaimėje nesame vieni; primena, kad būtent tarpusavio pagalba, o ne susiskaldymas ir padėjo mūsų rūšiai išlikti tūkstančius metų; ir padeda pajusti vidinę pilnatvę, ateinančią tada, kai veiki ne vienas ir ne tik sau, bet su kitais ir kitiems".
Pilietiniai judėjimai
Nevyriausybinės organizacijos
NVO
NVO ir skaidrumas. LIETUVOS VAIKŲ FONDO ATVEJO ANALIZĖ
Lietuvos vaikų fondas - vienas seniausių, jau daugiau kaip 30 metų veiklą vykdantis labdaros fondas Lietuvoje. Jis dirba su Lietuvos vaikais ir šeimomis, kuriems teikia įvairias socialines paslaugas bei adaptuoja Lietuvoje įtvirtinamas įvairias naujas, moksliniais tyrimais paremtas metodikas ir metodus. Fondo veiklos tikslai: labdaros, paramos ir kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo bei Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, socialinės globos ir rūpybos, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, švietimo ir kitose visuomenei naudingose ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Atvejo analizė orientuojasi į skaidrumo principus Fondo humanitarinės pagalbos teikimo, programų organizavimo ir rėmimo veiklose.
Lietuvos vaikų fondas
Atvejo analizė
NVO
Skaidrumas
Humanitarinė veikla
Mokytojai ir vystomasis bendradarbiavimas: ką žino, kaip vertina, kaip atsispindi ugdyme? 2021 m.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokytojų vystomojo bendradarbiavimo (toliau – VB) tematikos žinojimo gylį, Lietuvos VB politikos supratimą ir paramą šiai politikai, VB atspindėjimą ugdyme ir priemonių mokymui reikalingumą. Tyrimas parodė, kad jame dalyvavę mokytojai yra pozityviai nusiteikę VB tematikos atžvilgiu. Nors ir neturėdami gilių, detalių žinių, jie supranta globalių problemų esmę ir pritaria, kad jas spręsti būtina. Mokytojų žinias ypač praturtina konkretūs projektai, kuriuose jie dalyvauja kartu su mokyklų bendruomenėmis, todėl galima daryti išvadą, jog su VB susijusių projektų gausinimas Lietuvos mokyklose būtų naudingas tiek moksleiviams, tiek pedagogams. Be to, kadangi globalusis švietimas nėra privalomai integruojamas dalykas, būtina skatinti savanorišką mokytojų įsitraukimą ir palaikyti jų motyvaciją. Taip pat reikia stiprinti informacijos apie Lietuvos VB pasiekiamumą, mokomosios medžiagos prieigą ir adaptuotų įrankių integravimą.
Tyrimas
Vystomasis bendradarbiavimas
VB politika
Ugdymas
Mokytojai
Globalus švietimas
Development Cooperation of the Baltic States
Estonia, Latvia and Lithuania initiated development cooperation as part of their European Union (EU) accession process. The pandemic, migration crisis, changes, and challenges in main DC focus in The Eastern Partnership region, global inequality rise brought many experiences also for CSOs in development or humanitarian sectors. The three Baltic states are also in the process of forming a new development cooperation strategy, the fund, and/or agencies. The situation today for us presents both an enormous challenge and extraordinary opportunity to build a roadmap for CSOs in development.
Estonia
Latvia
Lithuania
Eastern Partnership
migration crisis
pandemic
Baltic states
Newsletter #13 / The DC Landscape: Actors, Approaches, Architecture in Lithuania
The term Development Cooperation is not one of those that are easy to remember, often it is only those working in this field who are able to explain what it actually means. So what is development cooperation and what benefits does it bring to the public? What kind of development cooperation projects do Lithuania’s NGOs implement and what are their thoughts on the various aspects of international cooperation?
Development cooperation
NGO
Lithuania
Vystomasis bendradarbiavimas: situacija, finansavimas ir NVO patirtys
Vystomojo bendradarbiavimo platformos pranešime minima oficiali parama vystymuisi (OPV, angl. Official Development Assistance / ODA) yra pinigų srautai iš valstybių ir savivaldybių biudžetų į EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, angl. Organisation for Economic Co-operation and Development / OECD) OPV gavėjų sąraše esančias šalis, teritorijas ir daugiašales vystymosi institucijas, skirti tų kraštų vystymuisi. Tai parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba šalims OPV gavėjoms. OPV nelaikoma karinė parama ir grynai komerciniai projektai.
Vystomasis bendradarbiavimas
NVO
Humanitarinė pagalba
LITHUANIA AND ESTONIA: HOPE FOR ACTIONS NOT THE WILL
With the situation in Afghanistan deteriorating every minute, the Lithuanian government has no other option but to keep its word and without further delay fully assist its former partners and employees – Afghan civilians whose lives are at risk to be terminated at any moment and who have repeatedly asked the Lithuanian government for help, which it did promise them. It is not only a question of Lithuania’s reputation as a state and the personal responsibility. It is a question of humanity. People’s lives are at risk. These people signed contracts with the Lithuanian army and fulfilled their duties, now it is time for Lithuania to fulfil hers – to them. The principle of humanity should never be selective. Selective humanity is as bad as not having humanity at all.
Lithuania
Estonia
Afganistan
SURVEY OF PEOPLE’S VIEWS ON DEVELOPMENT COOPERATION AND SUSTAINABLE FINANCE
Conducted between 18-28 May 2021. AIM. To find out the country’s population’s views on development cooperation and sustainable finances. TARGET GROUP. Citizens aged 18-75. 3% of the respondents said they were aware of development cooperation. 19% said they had heard about it and 78% said they didn’t know anything about it. 71% of the respondents said it is necessary to help people in economically less developed countries: 14% said it is necessary, 57% said it is more necessary than not. 21% think it is rather not necessary and 8% think it is totally not necessary.
Development cooperation
Sustainable finance
Survey
VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO ARCHITEKTŪRA: PARTNERYSTĖS IŠŠŪKIAI
Savo programoje vyriausybė prisižadėjo atvirai ir skaidriai informuoti apie savo veiklą ir priimamus sprendimus, teigdama: „Valdžios institucijos informaciją teiks taip, kad ją būtų lengva rasti ir naudoti“ (34 punktas). Be to, vystomąjį bendradarbiavimą vyriausybė laiko sritimi, turinčia tapti prioritetine nacionalinėje užsienio politikoje (253.6 punktas).
Vystomasis bendradarbiavimas
Užsienio politika
Specialiosios skolinimosi teisės (Special Drawing Rights)
Speciãliosios skõlinimosi téisės (SST, angl. Special Drawing Rights) yra dirbtinė rezervinė ir tarptautinių atsiskaitymų priemonė, kurios emitentas yra Tarptautinis valiutos fondas (TVF). SST egzistuoja tik kaip buhalteriniai įrašai TVF apskaitoje, jie yra nedalomi į mažesnius vienetus, banknotai ar monetos neleidžiami. Speciãliosios skõlinimosi téisės (SST, angl. Special Drawing Rights) yra dirbtinė rezervinė ir tarptautinių atsiskaitymų priemonė, kurios emitentas yra Tarptautinis valiutos fondas (TVF). SST egzistuoja tik kaip buhalteriniai įrašai TVF apskaitoje, jie yra nedalomi į mažesnius vienetus, banknotai ar monetos neleidžiami.
Skolinimosi teisės
Special Drawing Rightsm Tarptautinis valiutos fondas
KALEIDOSKOPO APDOVANOJIMAI: 2019 ir 2020 m. Etiškos komunikacijos apžvalga
Tai apdovanojimai Lietuvos žiniasklaidoje publikuotų sveikintinų ir kritikuotinų straipsnių, kalbančių apie su tam tikrais iššūkiais susiduriančias valstybes ir regionus. Kai kuriose šalyse istorinės, politinės, ekonominės, socialinės, aplinkosaugos problemos ir/arba iššūkiai yra didesni nei kitur. Tačiau skurdas, kariniai konfliktai, gamtos stichijos ir kiti reiškiniai nėra savaime suprantami, o turi labai konkrečias ir aiškiai įvardijamas priežastis, kurias dažnai lemia išnaudojimo ir nelygybės pagrindu veikiantis dabartinis mūsų sukurtas pasaulis. Kaleidoskopas mums simbolizuoja tai, kaip skirtingai galima vertinti nevienalytę valstybių realybę ir kokia ji pati gali būti dinamiška ir spalvota. Kartu tai yra ir apie tai, kaip gebame ir kiek renkamės matyti, todėl Kaleidoskopo apdovanojimuose sveikinami tie straipsniai ir jų autoriai, kurie įžvelgia margą valstybių realybę, ir kritikuojami tie, kurie kuria jų stereotipinius negatyvius vaizdinius.
Komunikacija
Kaleidoskopas
Žiniasklaidos apdovanojimai
Europos žaliasis kursas
Europos žaliasis kursas (angl. European Green Deal) – tai 2019 m. naujai išrinkto Europos Komisijos kabineto, vadovaujamo Ursulos Von der Leyen, iniciatyva. Europos Sąjunga nuo pat aplinkosaugos klausimų atsiradimo Jungtinių Tautų darbotvarkėje pradžios siekė vaidinti pagrindinį vaidmenį pasaulinėje kovoje su klimato kaita ir bendroje aplinkosaugos politikoje. Ji ne tik ir toliau lyderiauja tarptautiniuose dialoguose ar sudarant tarptautines sutartis, bet ir savo aukštais aplinkosaugos standartais tikisi būti geruoju pavyzdžiu kitiems. Europos Komisijai siekiant Europą padaryti klimatui neutraliu žemynu, prireiks bendradarbiavimo ne tik su kaimynais už Europos ribų, bet ir su visu likusiu pasauliu. Negana to, Europos Sąjunga vyku0002dys „Žaliojo kurso diplomatiją”, kuria sieks įkvėpti ir kitas pasaulio valstybes ar regionus užsibrėžti panašius ambicingus aplinkosaugos tikslus ir imtis atitinkamų priemonių.
Žaliasis kursas
Europos komisija
Europos sąjunga
Aplinkosauga
Paramos vystymuisi stebėsena
2020 m. Lietuvos parama besivystančioms šalims sudarė apie 58,7 mln. eurų (0,12 proc. BNP – bendrųjų nacionalinių pajamų) ir, lyginant su 2019 metų duomenimis, sumažėjo beveik 4 procentais. Apie 80 proc. visos paramos sudarė daugiašalė parama, tarp jų: įmokų dalis į Europos Sąjungos biudžetą, Europos plėtros fondą ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, vykdančioms vystomojo bendradarbiavimo veiklą.
Parama vystymuisi
CSO SPACE AND THE ROLE OF NATIONAL PLATFORMS IN POLICY AND PRACTISE: LITHUANIA AND UGANDA
CSOs contribute to development programs in various ways and assist intergovernmental and state organisations in finding creative solutions to tough issues. In many cases, they even take the responsibility of delivering essential services as well as helping to make sure that every voice of the populace is heard by decision makers when formulating development policies, particularly the marginalised and disadvantaged. CSOs also function as watchdogs and ensure that the development benefits are reaching the intended people. To fulfill these important functions, CSOs too must do some level of introspection to look for better strategies of ensuring their important activist spirit stays alive and ensuring they always base their work on the people’s voices. There is a lot that must be done by all concerned parties to create the practical partnerships that will ensure the realisation of SDG 16 and SDG 17 and broader accomplishment of all SDGs.
Uganda
CSO
Naujienlaiškis #8 | Humanitariniai portretai
Šiame naujienlaiškyje susipažinsite su humanitariniam veiksmui neabejingais žmonėmis veikiančiais įvairiose srityse: savanorystė, atsakingas verslas, diplomatija, žurnalistika. Šis ciklas – tai humanitarinių portretų galerija, kurioje rasite istorijas iš Armėnijos, Palestinos, Graikijos, keliausite po taikos ir diplomatines misijas, susipažinsite su karo žurnalistika ir dokumentikos kūrimu humanitarinės krizės akivaizdoje.
Humanitarinė veikla
Naujienlaiškis
Mes veikiam. Mums rūpi. Naujienlaiškis Nr. 1
Naujienlaiškis apie globalią savanorystę ir patirtis, įžvalgas ir pasidalinimus. Malonaus skaitymo! #VolunteeringForHumanity
Savanorystė
Naujienlaiškis
Žmonės iš Lietuvos – pasauliui: Jungtinių tautų DVT ir vystomasis bendradarbiavimas
Jūsų rankose – pirmasis leidinys, iš darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo perspektyvos pristatantis globalius Lietuvos žmones pasaulyje. Tarsi nedidukė XXI a. antrojo dešimtmečio enciklopedija, kupina įvairiausių patirčių, įkvepiančių minčių bei nuostabių pasiekimų, o svarbiausia – parodanti, kad tarp mūsų yra tokių, kurie ne tik aiškiai suvokia būtinybę spręsti globalinius ir tarpusavyje susijusius iššūkius, bet ir turi ryžto, talento bei įgūdžių tai daryti. Jie nelaukia, kol atvyks koks nors išgalvotas gelbėtojas ir viską sutvarkys. Ne. Jie supranta, kad sėdint rankas sudėjus ir dejuojant niekas nepasikeis, kad reikia kolektyviai bendradarbiaujant imtis realių veiksmų.
DVT
Jungtinės Tautos
darnus vystymąsis
Lietuvos DVT 10 ataskaita
Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais Lietuva susiduria nelygybės srityje, yra pajamų nelygybė, skirtingų gyventojų grupių atskirtis ir visuomenės požiūris į jas. Per pastaruosius dešimtmečius pajamų nelygybė daugelyje pasaulio šalių labai išaugo. Moksliniai tyrimai rodo, kad pajamų nelygybė stabdo visuomenės ir valstybės raidą. Tarp pajamų nelygybės pasekmių yra minimas ne tik skurdas, bet ir prastesnė gyventojų sveikata, didesnis mirtingumas, psichologinis stresas, nusikalstamumas, emigracija.
DVT
Skurdo mažinimas
Darbotvarkė2030
Russia’s Aggression Against Ukraine A Baltic Call for Solidarity and Action to African Civil Society
From February to March 2022, AfriKo collected and analysed more than 100 messages ranging from African experts to civil society opinions on various media platforms. Our aim was to identify the most popular narratives circulating in public discourse in the early phases of Russia’s invasion of Ukraine and share our reflection from the Baltic perspective. With the below-showcased narratives, we do not have any ambition to cover the full spectrum of different positions circulating within the African public sphere. Instead, we have picked the top 3 most popular yet problematic narratives and aim to provide a balanced response informed by our historical and political experience.
Eurodad
development
Ukraine
Lithuanian Development Cooperation analyzes 2016 - 2021
The publication presents the tendencies of regional, and European development financing during the period of 2016 - 2021. It mainly focuses on Lithuanian development cooperation policy financing, strategy implementation, the inclusion of various stakeholders, and transparency in the financing system. Analyzes also includes case study stories from various Lithuanian NGOs and their development cooperation projects during 2016 - 2021.
Eurodad
development financing
NGOs
World Social Forum: civil society's voice
We are representing the development stories from the World Social Forum 2022: the civil society voice on various aspects in case study interviews, sharing and meetings at the Forum. As Lithuanian NGDO Platform we were present at the forum we are delighted to invite you more to read and reflect on development aspects globally.
Eurodad
vystomasis bendradarbiavimas
pilietinė visuomenė
Newsletter #13 / The DC Landscape: Actors, Approaches, Architecture in Lithuania
The term Development Cooperation is not one of those that are easy to remember, often it is only those working in this field who are able to explain what it actually means. So what is development cooperation and what benefits does it bring to the public? What kind of development cooperation projects do Lithuania’s NGOs implement and what are their thoughts on the various aspects of international cooperation? #Eurodad #SocMin
DC
CSOs
Future Convergence Cultivating Practices of Collaboration for Social Change
We all know that collaboration is vital for transformative social change. But how do we practice collaboration in these times? That is the question driving the publication "Future Convergence - the Forus Barefoot Guide". It is a practical resource intended for individuals and organizations who want to improve their learning processes and social change practices. This Barefoot Guide, written by thirty-one civil society leaders and practitioners from twenty countries from across the world, describes a range of practices and experiences that bring diverse people and organisations together towards a vision of a planet that is more equitable, inclusive, humane and sustainable. It is available in English, French and Spanish. A publication of Forus https://www.forus-international.org/en/extra/hub/resources-toolkits?tab=list. Contribution from Lithuanian NGDO Platform.
Naujienlaiškis #11 Leiskit gyventi
Darbotvarkė2030 Agenda2030
EN summary: Challenges for NGOs, solutions and opportunities. Case study: Belarus
EN summary The objectives of this report are: (1) to discuss the features of Belarusian civil society; (2) to identify the characteristics of Belarusian NGO activities in relation to the applied measures that limit the scope of activities as well as the tendency for NGO reduction; (3) to discuss Lithuania’s support for Belarusian civil society and CSOs; (4) to review the situation of Belarusian NGOs in the Republic of Lithuania, challenges and solutions.
CSO
Belarus
integration of CSOs
Direction: Humanity. Humanitarian Education Toolkit for Training and Trainers (English)
Project Direction: Humanity was developed not only to promote and raise awareness about humanitarian principles and values but also to actively involve students and volunteers into the learning process, encouraging holistic learning approaches such as active participation, idea generation, and various other learning and sharing methods. Education enables young people to learn skills and competencies that are required in order to find appropriate and innovative solutions for all sorts of challenges of the modern world. The global overarching objective of Project Humanity is to spread humanitarian principles and values throughout national educational systems (such as schools and universities), communities, NGOs working with volunteering abroad, and cultural exchange, as well as volunteers themselves. Direction: Humanity aims to sensitize the young generation by promoting humanitarian ideas in order to prevent global conflicts and discrimination based on ethnicity, race, class, or religion in the future, by creating an educated and well-oriented generation across the world.
Humanitarian Education
holistic education
humanitarian principles
dialogue
GLOBALŪS SAVANORIAI 1 | Etiškumas, globalumas ir klausimai savanoriams
savanorystė
globalūs savanoriai
etiškumas
globalumas
tarptautinė savanorystė
GLOBALŪS SAVANORIAI 2 | Atvejo analizė: savanorystė vaikų globos namuose
savanorystė
vaikų namai
tarptautinė savanorystė
globalūs savanoriai
Naujienlaiškis 7: Partnerystė ir bendradarbiavimas DVT2030
Partnerystė ir bendradarbiavimas DVT2030
Globalus dienoraštis I Fotografijos ir pilietiškumo istorijos
#Savanorystė #Stažuotės #Dalyvavimas #Pasaulis
Naujienlaiškis: Savanorystės užrašai
#Naujienlaiškis #Savanorystė #Stažuotės #DVT2030
"Direction: Humanity" Training Guide
This training guide is designed to help you deepen and better understand the humanitarian principles and values that guide us in making decisions in our daily lives. This manual is designed to be used for both making training manuals and for training purposes. The main concept of this program is based on modern forms of teaching / learning which provides an opportunity to try informal, engaging, inclusive teaching / learning methods. These methods provide specific useful knowledge about the importance of humanity education and encourage in - depth discussions on topics that are very important in our time. This training guide is recommended for educational institutions, youth centers, non-governmental organizations, non-formal education practitioners, as well as all those who work with volunteers, organize cultural exchanges and engage in other humanitarian activities.
Švietimas Holistinis ugdymas Humaniškumas Humanitarinės vertybės
PISA 2018 Results ARE STUDENTS READY TO THRIVE IN AN INTERCONNECTED WORLD?
In its 2018 cycle of data collection among 15-year-old students, the Programme for International Student Assessment (PISA) assessed the global competences needed to live in our interconnected and changing world. Global competence is defined as a multidimensional capacity that encompasses the ability to: 1) examine issues of local, global and cultural significance; 2) understand and appreciate the perspectives and worldviews of others; 3) engage in open, appropriate and effective interactions across cultures; and 4) take action for collective well-being and sustainable development. The PISA 2018 global competence assessment relied on two instruments: 1) a cognitive test focused on the cognitive aspects, including knowledge and cognitive skills; and 2) a set of questionnaire items collecting self-reported information from students, parents, teachers and school principals. The questionnaire covers students’ attitudes, knowledge and skills, learning opportunities at school, the existence of a dedicated curriculum and information from schools, teachers and parents on activities to promote global competence.
OECD Global skills Students and Education Knowledge and Skills Global Competence
Global education - current situation, needs and opportunities
Global education plays a key role in global sustainable development processes, and the international community also recognizes it as a guarantee of the quality of education. This concept of education has been paving the way in Lithuanian development cooperation, education and youth policy for many years. What is the current situation of global education in Lithuania? What are the preconditions for the actualization and development of global education in Lithuania? Are we taking full advantage of global education? Are we ensuring adequate funding for global education? In this study, we will try to answer these questions.
Globalus švietimas Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Global education Sustainable development Development cooperation
Newsletter: Humanity, volunteering, cooperation
August 19 annually marks the International Day declared by the United Nations to honor humanitarian workers and commemorate those who lost their lives in humanitarian work in conflict situations. However, humanitarian work is not just a matter for the staff of international organizations. In certain situations, each of us can - and we have a responsibility - help people in distress.
Humanitarian week humanitarian action Humanitarinis veiksmas ir pagalba Humanitarinės pagalbos savaitė
Product certification. A guide to ethical and responsible production and consumption
We invite you to get acquainted with various principles of ethical, responsible production certification used in the world and in Lithuania - product labeling and certification processes. This will make it easier to visually recognize the ethical values declared by brands and make a decision: buy this product or choose another one that is better in social and environmental terms. We hope that this knowledge will strengthen behavior based on moral values and help to spread mutual solidarity both locally and globally; it will also help to better understand our day-to-day influence not only in the immediate but also in the global space. In this publication, we present the most commonly used product certification marks in everyday use in the world, as well as share stories that will help us better understand the context of certification and the values and principles declared by certified products.
Etiška ir atsakinga gamyba Ethical and responsible production Fair trade UTZ PETA Ecocert POFCAP
DVT cards. Educational tool
A training tool on Sustainable Development Goals. For a press version of the postcards, please contact this email address - justina@vbplatforma.org
DVT SDG
The links between climate change, international migration and human rights in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development
According to the IDMC, in 2019 at least 24.9 million people have been internally displaced due to natural disasters. This number is three times higher than the number of internal transfers due to conflict and violence. The movement of people caused by natural disasters and other phenomena related to climate change is likely to intensify in the future. Although climate migration, which has received little attention during the Cold War, is receiving increasing attention from academia, intergovernmental organizations, government agencies, and the public, this phenomenon remains relatively undefined in international law. Due to the challenges of identifying and categorizing the causes of migration and the unrestrained movement of people, the true extent of climate migration is unclear, and there is no consensus on the most effective measures needed to ensure the rights of forced climate migrants. Read more in the publication.
Klimato kaita migracija climate change migration Agenda 2030 Darbotvarkė 2030
Evolution of Icelandic and Czech development cooperation in the context of OECD DAC membership: Potential directions for the Baltics
The OECD Development Assistance Committee (OECD DAC) is a known knowledge and experience sharing platform in the development cooperation field that also contributes to setting international standards and guidelines for various development related policies. It is a membership-based forum (with 30 current members) that gives the opportunity for donors to not only coordinate their development activities and share best practices, but also actively participate and directly contribute to developing new norms for the global development cooperation community.
EBPO OECD vystymąsis development cooperation
Newsletter: Lithuania NGDO Platform July 2020
Contents: - news and projects - members' activities - reports and publications
Newsletter: World Refugee Day
In Lithuanian, the word “refugee”, from the verb “flee”, has negative associations arising from fear and ignorance. In other languages, the word is associated with providing assistance, security in the event of a disaster. A "refugee" is a legal status for people seeking refuge from war, persecution and other life-threatening evils in their homeland. After all, no one leaves their native home if all is well. June 20 as World Refugee Day has been celebrated annually since 2001. However, the realities of refugee life do not end, but continue. Our human solidarity with those who find it harder to live today must continue in the same way. We invite you to get acquainted.
Migracija solidarumas
Newsletter: Africa Days 2020
On the occasion of the International Africa Day, on May 25, as every year, the festival “African Days” is organized in Lithuania. On this occasion, we present you our thematic newsletter. In the newsletter you will find articles and audio talks on the African continent on a variety of topics: civil society, development, technology, culture and the arts, civic activism and more. We encourage the development and strengthening of unique, comprehensive information and events on the African continent in Lithuania. We want to tell various stories from this continent - to emphasize how rich, multifaceted and different this continent is.
Afrika pilietinė visuomenė vystymąsis kultūra ir menas pilietinis aktyvumas
Sustainable Development Goals - 17 best practices from Lithuania
This publication presents the best practices – case studies in the Sustainable Development Goals framework. You will find 17 SDGs stories about localized best practices in Lithuania. Publication is part of the project “Baltics we want by 2050: 51 steps further”
SDGs Lithuania Development
Sustainable development goals - 17 best practices from Estonia
This publication presents the best practices – case studies in the Sustainable Development Goals framework. You will find 17 SDGs stories about localized best practices in Estonia. Publication is part of the project “Baltics we want by 2050: 51 steps further”
SDGs Estonia Development
Sustainable development goals - 17 best practices from Latvia
This publication presents the best practices – case studies in the Sustainable Development Goals framework. You will find 17 SDGs stories about localized best practices in Latvia. Publication is part of the project “Baltics we want by 2050: 51 steps further”
SDGs Latvia Development
Video: Volunteering For Humanity: Petrit Arifi, Volunteers Coordinator at Youth For Refugees
Petrit lives in Presevo, Serbia. He is a part of youth-led organization “Youth for Refugees”. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Youth Solidarity Humanity Volunteering EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Medina Hyseni, Coordinator of Youth Office
Medina lives in Presevo, Serbia. She is a part of Youth Office in Presevo, Serbia. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Youth Volunteering Solidarity Humanity EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Afete Shabani, Volunteer nurse at NGO Youth for Refugees
Afete lives in Presevo, Serbia. She is a part of youth led organization “Youth for Refugees”. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving to Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunterringForHumanity
Youth Volunteering Solidarity Humanity EUAVI
Video: Volunteering For Humanity: Sunaj Musliulocal, Volunteer-social worker
Sunaj is a social worker and volunteer in Presevo, Serbia. The emergence of the Balkan Route in 2015 and its development in 2016 has temporarily shifted the geographical axis of the refugee-related migrations. After having been taken by about one million unregistered migrants in 2015, in March 2016 the Balkan Route was officially closed; however, a significant number of people were entering the Serbian territory despite the official impossibility to continue North via Hungary or Croatia. This has led to a high number of stranded migrants in the country that counted for more than 7000 individuals by the end of May 2017. Refugees travel from the Greek border to the Serbian border by train, arriving at Tabanovce. From Tabanovce, they have to walk about 2 kilometers to reach the first Serbian check-point where their documents and their luggage are checked and examined. Then, they have to walk another 2 kilometers to reach Miratovac where they can take a bus to go to the registration center in Presevo, Serbia. This video is part of the "EU AID Volunteers - Volunteering for Humanity" project funded by the European Commission and the „Development cooperation and NGOs“ project funded by the Lithuanian Ministry of Social Security. Find out more: #VolunteeringForHumanity
Volunteering Humanity EUAVI Youth Inspiration
Humanitarian action memory cards (EN)
This set of cards presents the key aspects of Humanitarian Context.The Humanitariam terms in order to familiarize yourself with Humanitarian Context you can explore cards by specific topics or separately. Humanitarian Context has the goal of saving human lives, relieving human suffering and maintaining human dignity. Before stepping into Humanitarian Context it is important to educate yourself about it and make sure you are on the same page as humanitarian workers as you would educate yourself about any other subject or context. Cards created to enhace the awareness and understanding about Humanitarian action, challenges. #VolunteeringForHumanity
Humanitariam terms Humanitariam action
Humanitarinio veiksmo kortelės (lietuviškai)
Humanitarinė pagalba Humanitarinis veiksmas Terminai
Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl investicijų panaudojimo
Reprezentatyvus tyrimas " Šalies gyventojų nuomonės tyrimas dėl investicijų panaudojimo". Aktualios temos dėl darnaus vystymosi tikslų, vystomojo bendradarbiavimo, investijų.
Darnaus vystymosi Tikslai DVT SDG Apklausa
The illustrative guide to the Dochas Code of Conduct
Dóchas is the Irish Association of Non-Governmental Development Organisations. It provides a forum for consultation and co-operation between its members and helps them speak with a single voice on development issues. Adopted by Dóchas member organisations in 2007, the Dóchas Code of Conduct on Images and Messages (the Code) offers a set of guiding principles for NGOs to use while designing and implementing their public communications strategy.
Guide for images and messaging Communication strategies NGO
Vystomojo bendradarbiavimo komunikacijos gairės
Vystomasis bendradarbiavimas Komunikacijos gidas
Lithuania: seeing a bigger picture 2019
Lithuania: seeing a bigger picture 2019 Report and policy note about Lithuania's development cooperation policy, sustainable development goals, fair trade, CSOs, international memberships and participation. Report presents current data analysis and recommendations from Lithuanian NGDO Platform. Report includes data analysis and reports, specific target research and observations. 2019
development cooperation
OECD
fair trade
CSO
Supporting Civil Society Networks
Civil society network, management and governance.
Two Worlds One Planet - Introduction to Barefoot guide
Social change: readings from South Africa.
Terminas „Darnaus vystymosi tikslai“ svarbiausi pasaulyje iššūkiai reprezentatyvi apklausa
DVT Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Jungtinės Tautos
Moterų kaltinimas raganavimu
Nepalas Indija Raganavimas Moterų teisės
Social change: inspired by evolution or revolution?
What do we call social change? Topic research reflection about social change. Focusing on characteristics of social change we can raise a question hwo can social change be inspired by evolution and revoluntion. Reflection prepared for FORUS Leadership Development Forum, Circle 3. Justina Kaluinaite
social change
Leidinys: Darnaus vystymosi tikslai 2017
Darnaus vystymosi tikslai (DVT) yra konkretus planas, kurį sudaro 17 tikslų, 169 uždavinių ir 230 pirminių rodiklių. Lietuva kartu su kitomis pasaulio šalimis įsipareigojo siekti DVT įgyvendinimo pagal konkrečius jai pritaikomus kiekvienos srities rodiklius. DVT grindžiami trim pagrindiniais tvarios plėtros aspektais – aplinkos, socialiniu ir ekonominiu. Visi tikslai yra tarpusavyje glaudžiai susiję ir apima įvairias gyvenimo sritis: skurdą, maisto saugą, sveikatą, tvarų vartojimą ir gamybą, ekonomikos augimą, užimtumą, infrastruktūrą, tvarų gamtinių išteklių valdymą, kovą su klimato kaita,lyčių lygybę, taikią ir įtraukią visuomenę, partnerystes siekiant gerbūvio.
Darnaus vystymosi tikslai DVT Jungtinės Tautos
Vystomojo bendradarbiavimo komunikacijos gidas: pasaulio ir Lietuvos praktikos
Vystomasis bendradarbiavimas Komunikacijos gidas NVO
Leidinys ,,Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politika: 14 pažangos metų?”
Oficiali paramai vystymuisi Jungtinės Tautos Vystomasis bendradarbiavimas Besivystančios šalys Darnus vystymasis
Lietuvos DVT 10 ataskaita
DVT Darnus vystymasis Vystomasis bendradarbiavimas Europos Sąjunga Lietuva Kova su nelygybe
„Falling through the cracks: Exposing inequalities in the European Union and beyond“
DESPITE THE EUROPEAN UNION’S COMMITMENT TO LEAVE NO ONE BEHIND, MILLIONS OF PEOPLE IN EUROPE ARE FALLING VICTIM TO WIDENING INEQUALITIES, A MAJOR EU-WIDE REPORT CONCLUDES: ‘FALLING THROUGH THE CRACKS: EXPOSING INEQUALITIES IN EUROPE AND BEYOND’ The report shines a light on the impact of rising inequalities on people and planet. It maps the reality of various forms of inequality, both nationally and at the European level. It consists of 15 national reports and 11 thematic reports exploring key dimensions of inequality, including gender, age, disability, ethnicity and homelessness.
SDG Sustainable Development Fight Inequalities European Union
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Tarpkultūrinis mokymasis
Nagrinėjamos temos: teorija apie tarpkultūrinį mokymąsi ir jo svarbą. Leidinio pabaidoje pridėtos praktinės užduotys ir žaidimai.
tarpkultūrinis mokymas
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - užsienio kalba
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
užsienio kalba
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - matematika
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
matematika
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - lietuvių kalba
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
lietuvių kalba
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - istorija
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
istorija
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - geografija
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
geografija
Tarpkultūrinis mokymas mokykloje - etika
tarpkultūrinis mokymas
švietimas
mokykla
etika
stereotipai
patyčios
Atviras kodas: pilietis
Leidinyje nagrinėjamos keturios pagrindinės temos – demokratinės vertybės, pagarba įvairovei, socialinis solidarumas ir tautinis tapatumas. Kiekvienai iš jų trumpai pristatoma teorija, rekomenduojamas vienos dienos mokymų planas ir išsamiai aprašomi metodai, tinkantys dirbti su moksleiviais neformaliuose užsiėmimuose arba paįvairinti pamokų turinį.
Demokratija
solidarumas
tautinis tapatumas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: demografija ir migracija
migracija
demografija
vystomasis bendradarbiavimas
mokykla
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: tvarus augimas
tvarus augimas
tvarumas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
ekologija
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: moterys ir mergaitės
lyčių lygybė
lygybė
moterys
mergaitės
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: maisto sauga
maisto sauga
aprūpinimas maistu
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Mokytojų ir dėstytojų priemonių rinkinys apie tarptautinę pagalbą vystymuisi: Europa pasaulyje
Europa
Europa pasaulyje
vystomasis bendradarbiavimas
pamokų planas
Pasaulio dienovydžiai: Sirija
Sirija
humanitarinė pagalba
konfliktai
pabėgėliai
Europos Sąjunga
Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga
Aptariami ES teikiamos humanitarinės pagalbos principai, priemonės. Humanitarine pagalba siekiama išsaugoti žmonių gyvybes ir palengvinti kančias ištikus stichinėms nelaimėms, konfliktų kamuojamose teritorijose ir pan.
humanitarinė pagalba
Europos Sąjunga
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos patirties perdavimas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
patirties perdavimas
Pasaulio dienovydžiai: Azerbaidžanas
Azerbaidžanas
korupcija
Europos Sąjunga
eurointegracija
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Europos Sąjunga
Pasaulio dienovydžiai: moterų verslumas Sakartvele ir Moldovoje
Gruzija
Moldova
verslumas
lyčių lygybė
sveikata
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Eurointegracija
eurointegracija
Ukraina
Europos integracija
integracija
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Moldova
Moldova
eurointegracija
vystomasis bendradarbiavimas
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Ukraina
Ukraina
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Baltarusija
Baltarusija
jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: programėlė-žaidimas apie vystymąsi
globalusis švietimas
jaunimas
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuva ir Afganistanas
Afganistanas
vystomasis bendradarbiavimas
archeologija
kultūra
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
vystomasis bendradarbiavimas
tarptautiniai įsipareigojimai
skurdas
Europos Sąjunga
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas Gruzijoje
sveikata
Gruzija
vystomasis bendradarbiavimas
gydytojai
Lietuvos parama
gebėjimų stiprinimas
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Pasaulio dienovydžiai: Savanorystė
savanorystė
vystomasis bendradarbiavimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Teisės ir laisvės praktikoje
Teorinis ir metodinis skirtas mokytojams, ugdantiems mokinių jautrumą žmogaus teisių klausimais. Pateikiama informacija apie Europos žmogaus teisių konvenciją, kaip veikia Europos žmogaus teisių teismas, kiekvienai temai skirtos praktinės užduotys.
žmogaus teisės
Europos žmogaus teisių konvencija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pozityvo metodika
Metodinis rinkinys susideda iš septynių temų, kurios susijusios su žmogaus teisių propagavimu, tolerancijos ugdymu. Nagrinėjamos temos: bendraamžių švietimas, žmogaus teisės, diskriminacija (dėl tautybės ir negalios), socialinė nelygybė, smurtas prieš moteris, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata. Šiame metodiniame rinkinyje pateikta informacija ir užsiėmimai skatina ir ugdo kritinį mąstymą bei įgalina jaunimą pokyčiams ir veiksmams, užtikrinantiems žmogaus teisių įgyvendinimą.
diskriminacija
integracija
atskirtis
skurdas
migracija
žmogaus teisės
ŽIV/AIDS
depresija
sveikata
Over the Hedge. Ar mažėja lyčių atotrūkis? Baltarusijos ir Lietuvos atvejai.
Leidinyje anglų kalba iliustruotai ir paprastai lyginami lyčių lygybės aspektai Lietuvoje ir Baltarusijoje, pvz.: moterų išsilavinimas, vaidmenys, dalyvavimas versle ir pan.
Lietuva
Baltarusija
lyčių lygybė
Nuo teorijos iki praktikos
Skurdas
globalusis švietimas
demokratija
socialinė raida
aplinkosauga
gerovė
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Video medžiaga apie vėjo energiją
vėjas
energetika
atsinaujinantys šaltiniai
vėjo energija
švari energija
Video medžiaga apie saulės energiją
saulės energija
energetika
švari energija
atsinaujinantys šaltiniai
Video medžiaga apie transportą ir mobilumą
transportas
mobilumas
oro tarša
Video medžiaga apie žalią gyvenseną
žalia gyvensena
ekologija
Video medžiaga apie elektros ir elektroninės įrangos atliekas
elektronika
elektroninė įranga
tarša
atliekos
ekologija
Video medžiaga apie atliekas
atliekas
vartojimas
atsakingas vartojimas
ekologija
Video medžiaga apie biokurą
biokuras
iškastinis kuras
energetika
atsinaujinantys šaltiniai
Video medžiaga apie atliekų rūšiavimą
atliekos
atliekų rūšiavimas
ekologija
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Diskriminuoti negalima integruoti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės.
diskriminacija
integracija
rasizmas
religija
tautybė
negalia
homoseksualumas
Atviras kodas: pilietis
Leidinyje nagrinėjamos keturios pagrindinės temos – demokratinės vertybės, pagarba įvairovei, socialinis solidarumas ir tautinis tapatumas. Kiekvienai iš jų trumpai pristatoma teorija, rekomenduojamas vienos dienos mokymų planas ir išsamiai aprašomi metodai, tinkantys dirbti su moksleiviais neformaliuose užsiėmimuose arba paįvairinti pamokų turinį.
Demokratija
solidarumas
tautinis tapatumas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Vystomasis švietimas
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
ŽIV/AIDS
nelygybė
demokratija
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas
skurdas
darnus vystymasis
švietimas
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Sudominti bendradarbiavimu vystymosi labui
Afrika
darnus vystymasis
vaikai
parama vystymuisi
skurdas
nelygybė
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Vystymasis ir bendradarbiavimas
Aptariama ES teikiamos vystomojo bendradarbiavimo pagalbos principai, priemonės, paramos sritys.
darnus vystymasis
skurdas
tarptautinė pagalba
Europos Sąjunga
besivystančios šalys
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Video medžiaga apie sąžiningą prekybą
sąžininga prekyba
fairtrade
tvarus vystymasis
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Rūpinkis savimi ir aplinka
Kodėl reikia rūpintis aplinka? Ogi todėl, kad būtumėt sveiki, laimingi, kad Žemėje būtų gera gyventi ne tik jums, bet ir jūsų vaikams. Dalį piešinių nuspalvinome mes, dalį palikome jums – pabaikite spalvinti, sugalvokite knygelės personažų vardus. Ir paprašykite, kad auklėtojai, mokytojai ar tėveliai padėtų parašyti laiškutį mums – paskutiniajame puslapyje yra keletas klausimų.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
gamta
Mes skolingi gamtai
Leidinyje pateikiami trumpi tekstai aktualiomis aplinkosauginėmis temomis (nagrinėjamos temos: vanduo, oras, gamta, atliekos, ekologiška gyvensena, aplinkosauga). Leidinio pabaigoje išsamiai paaiškinta kaip vaikai gali patys pasidaryti įdomių darbelių ar atlikti nesudėtingus eksperimentus.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
gamta
Klimato politika
Aptariama klimato kaitos problematika, ES vykdoma politika.
klimato kaita
aplinkosauga
darnus vystymasis
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Green'as gyvenimas. Žemės ūkis
Žmogus ir gamta gali funkcionuoti labai harmoningai. Darniai ūkininkaudami žemdirbystę žmonės veikia kartu su gamta: fermakultūra užsiimantys ūkininkai ne tik patenkina visus savo poreikius, bet ir padeda jai. Filmuke fermakultūros pradininkas Stephas Holzeris dalinasi sėkminga savo ekologinio ūkininkavimo patirtimi.
žemės ūkis
ekologija
darnus vystymasis
permakultūra
Green'as gyvenimas. Žalioji architektūra
Gyvenamieji pastatai nėra skirti parodyti savo statusą, o harmoningai įsilieti į aplinką. Šiandien skatinamas vis didesnis vartojimas, statoma vis daugiau namų, kad žmonės būtų koncentruoti vienoje vietoje, tačiau, norėdami būti draugiški gamtai, turime prisiminti ekologinę architekrūrą.
ekologija
žalioji architektūra
energijos taupymas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Klimato kaita ir ekologinė etika
Žmogus gyvena kartu su gamta, tad klimato kaita kelia didžiulę grėsmę ne tik gyvūnams, augalams, bet ir mums.
klimato kaita
ekologija
etika
Green'as gyvenimas. Green drive'as
Neretai mes net trumpus atstumus važiuojame automobiliu, užmiršdami poveikį gamtai. Vis dažniau įvedami įstatymai, norint kontroliuoti automobilių išskiriamų kenksmingų dujų kiekį. Filmuke yra aptariamos alternatyvios transporto priemonės: elektromobiliai, dviračiai, taip pat pasakojama, kas yra ekonomiškas vairavimas.
transportas
tarša
elektromobiliai
dviračiai
ekovairavimas
Green'as gyvenimas. Eko menas
Šiukšlės ir menas tarsi nesuderina, tačiau kuriant ekologiškai - tai neatsiejama. Iš šiukšlių galima pasigamtinti muzikos instrumentus, žaislus, papuošalus.
kultūra
rūšiavimas
vartojimas
Green'as gyvenimas. Atsakingas verslas
Atsakingas verslas skatina tarpusavio bendradarbiavimą, įmonės vis dažniau pradeda oreintuotis į ekologiją, draugišką gamtai gamybą. Filmuke taip pat aiškinamasi, kas yra tikrasis socialiai atsakingas verslas.
ekologija
verslas
gamyba
atsakingas verslas
Green'as gyvenimas. Atsakingas vartojimas
Šiuolaikinis žmogus yra skatinamas vartoti vis daugiau, tačiau tokia pirkimo manija labai žaloja gamtą, todėl turime išmokti vadyti patys save. Prekybos centrai dažniausiai remiasi psichologija, kad paskatintų pirkėją įsigyti kuo daugiau. Filmuke taip pat kalbama apie socialinę vartojimo atsakomybę.
vartojimas
psichologija
atsakomybė
aplinka
Globalusis švietimas – Darniam pasauliui sukurti
Metodinė priemonė darbui su jaunimu yra skirtas geresniam globaliojo švietimo koncepcijos integravimui į jaunimo įgyvendinamas iniciatyvas, neformalųjį švietimą ir darbą su jaunimu. Leidinį sudaro 6 pagrindiniai skyriai: Vanduo, Tabakas, Šokoladas, Tekstilė, Mobilieji telefonai ir Mėsa. Šie kasdien vartojami produktai yra atspirties taškas, siekiant priartinti globalųjį švietimą prie jauno asmens kasdienio gyvenimo, diskutuoti ir geriau pažinti pasaulio vystymosi realijas, padėti jam pasijausti globalios visuomenės nariu ir plėtoti aktyvaus pasaulio piliečio kompetencijas.
darnus vystymasis
globalizacija
sveikata
vartojimas
lygybė
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Eko atmintinė
Informacinis leidinys, skirtas supažindinti vartotojus su ekologiškais produktais: kas jie yra, kuo jie pranašesnis, kaip juos atskirti. Kalbama apie maistą, tekstilę, kosmetiką, buitinę chemiją.
ekologija
atsakingas vartojimas
aplinkosauga
maistas
buitinė chemija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Visi skirtingi - visi lygūs
Metodinis rinkinys „Visi skirtingi – visi lygūs“ skirtas visiems, dirbantiems tarpkultūrinio ir žmogaus teisių ugdymo srityje. Metodiniame leidinyje galima rasti idėjų, išteklių, metodų ir užsiėmimų darbui su jaunais ir suaugusiais žmonėmis. Rinkinyje siūloma veiksminga ugdymo metodika, pagrįsta kūrybiškumu ir įvairove. Pagrindinės temos: kultūrinės skirtys ( Šiaurė-Pietūs, Rytai-Vakarai), kalbama apie tolerancijos ugdymą, kovą su ksenofobija, rasizmu. Antroje knygos dalyje pateikiami patarimai, kaip organizuoti diskusijas šiomis temomis, praktinių žaidimų pavyzdžiai.
Tolerancija
diskriminacija
migracija
skirtumai
integracija
Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvos mokykloje: į pagalbą mokytojui
Tarpkultūrinio ugdymo metodinė medžiaga mokytojams: teorinės prieigos ir praktinės užduotys įvairių disciplinų pamokoms.
daugiakultūriškumas
tarpkultūrinė komunikacija
Tarpkultūrinis mokymasis
Nagrinėjamos temos: teorija apie tarpkultūrinį mokymąsi ir jo svarbą. Leidinio pabaidoje pridėtos praktinės užduotys ir žaidimai.
tarpkultūrinis mokymas
Tarpkultūrinis mokymasis “T-kit Nr.4”
Šiame leidinyje sukaupta europinė jaunimo neformalaus ugdymo patirtis, kuria galės pasinaudoti ir mokytojai, dirbantys formalioje švietimo sistemoje, ir žmonės, dirbantys su jaunimu bet kokioje kitoje srityje. Ši mokymų medžiaga padės tiek formaliems, tiek neformaliems ugdytojams ieškoti atsakymų kaip dirbti su etnine įvairove, ugdys kritinį mąstymą ir išplės metodinį išmanymą.
Kultūra
tapatybė
vertybės
tolerancija
mažumos
stereotipai
ksenofobija
antisemitizmas
rasizmas
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Pozityvo metodika
Metodinis rinkinys susideda iš septynių temų, kurios susijusios su žmogaus teisių propagavimu, tolerancijos ugdymu. Nagrinėjamos temos: bendraamžių švietimas, žmogaus teisės, diskriminacija (dėl tautybės ir negalios), socialinė nelygybė, smurtas prieš moteris, lyčių vaidmenys ir stereotipai, jaunimo sveikata. Šiame metodiniame rinkinyje pateikta informacija ir užsiėmimai skatina ir ugdo kritinį mąstymą bei įgalina jaunimą pokyčiams ir veiksmams, užtikrinantiems žmogaus teisių įgyvendinimą.
diskriminacija
integracija
atskirtis
skurdas
migracija
žmogaus teisės
ŽIV/AIDS
depresija
sveikata
Mokytojo TV „Kas yra kas? Globalusis švietimas“
Ugdymo plėtotės centro rengiamame Mokytojo TV aiškinama, kas yra globalusis švietimas, jo diegimas į bendrojo ugdymo programas, sąsajos su vystomuoju bendradarbiavimu.
globalusis švietimas
vystomasis bendradarbiavimas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Įvairovei atvira mokykla: kodėl ir kaip siekti kultūrų dialogo
Leidinys skirtas tiems, kuriems rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija, trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Nagrinėjamos temos: pirmuosiuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir konkretūs patarimai užsiėmimams.
migracija
tarpkultūrinis mokymas
integracija
Įvairovei atvira mokykla
Šis leidinys skirtas tiems, kam rūpi tarpkultūrinis atvirumas, diskriminacijos prevencija ir trečiųjų šalių piliečių integracijos klausimai. Pirmuose skyriuose aptariami globalizacijos ir migracijos procesai, jų nulemti iššūkiai šiuolaikinei visuomenei, kultūros sampratos kompleksiškumas, o paskutiniuosiuose pateikiamos tarpkultūrinio pažinimo gairės ir patarimai (konkrečių užsiėmimų aprašymai), kaip praktiškai jos galėtų būti įgyvendintos. Tekste panaudotas turtingas užsienio organizacijų įdirbis žmogaus teisių, diskriminacijos prevencijos, kultūrų dialogo srityje ir pristatytos projekte dalyvavusių Lietuvos mokyklų patirtys, įžvalgos, atradimai.
tarpkultūrinis mokymas
globalizacija
Imigrantų gyvenimo istorijos
Imigrantų gyvenimo istorijos įvairiose ES šalyse.
migracija
Europos Sąjunga
migracija
tolerancija
integracija
Diskriminuoti negalima integruoti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos išleista knyga su užduotimi apie normas, stereotipus, išankstinius nusistatymus ir galimybes. Nagrinėjamos temos: diskriminacija dėl neįgalumo, amžiaus, homoseksualumo, rasės, tautybės.
diskriminacija
integracija
rasizmas
religija
tautybė
negalia
homoseksualumas
Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas
Metodinis leidinys gvildenantis su patyčiomis ir tolerancija susijusias temas. Pateikiama glausta teorija ir praktinės užduotis, skirtos ugdyti pagarbą žmogui, užtikrinti teisės aktų, nustatančių nediskriminavimo ir lygių galimybių principą, nuostatų įgyvendinimą, didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu.
Tolerancija
patyčios
diskriminacija
integracija
Pasaulio dienovydžiai
sveikata
Baltarusija
Lietuvos parama
jaunimas
negalia
vystomasis bendradarbiavimas
Vystomojo švietimo pamokos. Lietuvos mokytojų patirtis.
Metodinis leidinys, kuriame Kauno J. Ir P. Vileišių pagrindinės mokyklos mokytojos dalinasi vystomojo švietimo patirtimi anglų, lietuvių kalbų pamokose ir darbe su pradinių klasių mokiniais. Metodinis leidinys orientuotas į Tūkstantmečio vystymosi tikslų problematikos pristatymą ir integravimą į mokomuosius dalykus. Pristatomas vystomojo švietimo mokymo(si) modelis ir metodikos pavyzdžiai. Pateikiami pamokų pavyzdžiai.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
globalusis švietimas
žmogaus teisės
Vystomasis švietimas
Trumpas informacinis leidinys apie Vystomąjį švietimą (pasaulyje, ES, Baltijos šalyse ir Lietuvoje).
globalusis švietimas
Vystomasis bendradarbiavimas: Pasaulio ir Lietuvos įsipareigojimas
Informacinis leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą. Nagrinėjamos temos: Tūkstantmečio vystymosi tikslai, ES ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
ŽIV/AIDS
nelygybė
demokratija
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Vystomasis bendradarbiavimas ir jaunimas
Trumpas leidinys apie vystomąjį bendradarbiavimą, Tūkstantmečio plėtros tikslus, pagalbą vystymuisi bei būdus, kaip prie šių problemų sprendimo prisidėti gali kiekvienas jaunas žmogus.
Vystomasis bendradarbiavimas
skurdas
darnus vystymasis
švietimas
Tolimi kraštai- artimi gyvenimai
Knygelė, skirta 8-12 metų amžiaus vaikams, kurios pagalba vaikai suprantamai ir paprastai supažindinami su Europos Sąjungos teikiama pagalba besivystančioms šalims.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
humanitarinė pagalba
globalusis švietimas
Teach MDG. Vystomojo švietimo pamokos.
Pagrindinis šio metodinio leidinio tikslas – įdiegti pasaulinių problemų ir globalaus vystymosi aspektus pamokose bendrojo lavinimo mokyklose, ir taip padėti mokiniams suprasti pasaulinius ryšius, šalių ir kultūrų tarpusavio priklausomybę bei jų įtaką kiekvieno asmens kasdieniam gyvenimui. Leidinyje siūloma metodika yra susieta su Lietuvos bendrosiomis ugdymo programomis.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
skurdas
globalusis švietimas
lygybė
integracija
Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse
Metodinis leidinys, pateikiantis praktines užduotis mokyklinio amžiaus vaikams įvairiomis su vystymusi susijusiomis temomis. Nagrinėjamos temos: nelygybė pasaulyje, tarpkultūrinis ugdymas, išsilavinimas ir kritinis skaitymas, Tūkstantmečio vystymosi tikslai, turizmas, klimato kaita, maisto saugumas, žmogaus teisės. Kiekvienam skyriui suformuluoti tikslai, prieduose pateikiama įvairi įdomi informacija, siūlomi konkretūs žaidimai/užduotys.
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
maistas
globalusis švietimas
maisto saugumas
žmogaus teisės
migracija
Sąžiningos prekybos vadovas
Aptariama Sąžiningos prekybos idėja, principai, produktai, prekyba Baltijos šalyse.
Sąžininga prekyba
kava
kakava
cukrus
bananai
Pradedančiojo vadovas apie vystomąjį bendradarbiavimą
Leidinyje surinkta aktuali informacija apie paramą vystymuisi, Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) pakeisiančią darbotvarkę bei nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų ateities perspektyvas ir iššūkius.
Vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
Pasaulinis senėjimas ir vystomasis bendradarbiavimas
Leidinys apie pasaulinio senėjimo problemą.
senėjimas
Jungtinės Tautos
vystymasis
Mokytojų ir dėstytojų knyga apie tarptautinę pagalbą vystymuisi
Šiuo mokytojams ir dėstytojams skirtu priemonių rinkiniu, kurį sukūrė Europos Komisijos tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas (DG DEVCO), siekiama padėti mokytojams bei dėstytojams, suteikianti mūsų būsimiems politikos formuotojams (15–24 metų jaunuoliams) žinių apie pagalbos vystymuisi rezultatus, kurių pasiekė Europos Sąjunga kartu su valstybėmis narėmis kaip didžiausia pasaulyje pagalbos teikėja, ir įdiegti geresnį supratimą apie globalius iššūkius, su kuriais jie vis dažniau susidurs. Šiame leidinyje pateikiama bendra informacija apie Europos metus vystymuisi, vystomąjį bendradarbiavimą, terminų žodynas. Šioje bibliotekoje atskirai galima rasti ir teminių pamokų planų pavyzdžius.
žmogaus teisės
Europos metai vystymuisi
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
švietimas
lyčių lygybė
sveikata
Europos Sąjunga
klimato kaita
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo dešimtmetis
Leidinyje glaustai ir aiškiai aptariama nuo 2003 m. Lietuvos teikta vystomojo bendradarbiavimo parama vystymuisi, prioritetinės šalys ir sritys.
Afganistanas
Baltarusija
Gruzija
Ukraina
Moldova
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Lietuva tarptautinėje misijoje Afganistane 2005-2013 m.
Leidinyje lietuvių ir anglų kalbomis aptariamas Lietuvos indėlis į tarptautinę misiją Afganistane, teikta vystomojo bendradarbiavimo pagalba.
Afganistanas
kariuomenė
vystomasis bendradarbiavimas
Lietuvos parama
Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų ikonos
Čia galite atsisiųsti Jungtinių Tautų Darbotvarkės iki 2030 Darnaus vystymosi tikslų (ang. UN Agenda 2030: Sustainable Development Goals) ikonas lietuvių kalba
Jungtinių Tautų Darbotvarkė iki 2030
Darnaus vystymosi tikslai
DVT
#DVTikslai
SDGs
Agenda 2030
JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Mokomoji knyga skirta Lietuvos NVO atstovams, vystomojo bendradarbiavimo ekspertams ir visiems besidomintiems Jungtinių Tautų veikla vystymosi ir socialinės raidos srityse. Nagrinėjamos temos: skurdas, išsilavinimas, lygybė, vaikų mirtingumas, gimdyvių sveikata, ŽIV/AIDS, aplinkos apsauga.
Skurdas
Tūkstantmečio vystymosi tikslai
ŽIV/AIDS
aplinkosauga
Galime keisti(-s)
Mokymo priemonė, skirta mokytojams, moksleiviams ir visiems, besidomintiems vystomuoju bendradarbiavimu. Knygoje pateikiama svarbiausia informacija apie įvairius su darniu vystymusi susijusius elementus (nagrinėjamos temos: aplinkosaugą, ekonominę ir socialinę darną, diskriminaciją ir integraciją).


Kiekviena tema papildyta užduotimis, klausimais, patarimais praktiniam darbui.
Aplinkosauga
darnus vystymasis
diskriminacija
integracija
Tvari ateitis mūsų rankose
Skaitiniai apie ES politiką klimato kaitos, skurdo mažinimo, vartojimo atžvilgiu.
darnus vystymasis
aplinkosauga
klimato kaita
ištekliai
skurdas
Pranešimo video įrašas "Ginta Orintienė. Globaliojo švietimo temų integravimo į ugdymo programas galimybės"
Pristatomi globaliojo švietimo tikslai: ne tik dalykinių, bet ir bendrųjų kompetencijų pažinimas. Moksleiviai turi pažinti kitas kultūras, ugdyti bendravimo gebėjimus, taip pat svarbu formuoti asmeninį kultūrinį tapatumą. Norint pasiekti tokius rezultatus, reikia integruoti globalųjį švietimą į atskiras disciplinas.
globalusis švietimas
integruojamos programos
Mokomasis filmas "Globaliojo švietimo temų integravimas į pamokas"
Kalbama apie tai, kaip integruoti globaliojo švietimo temas į pamokas, paaiškinamos trys sąvokos: darnus vystymasis, vystomasis bendradarbiavimas, globalusis švietimas
darnus vystymasis
vystomasis bendradarbiavimas
globalusis švietimas
jaunimas
Looks like we don't have any results based on your filtering options.
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!