Vystomasis bendradarbiavimas ir NVO
Project has ended
Ilgalaikis projekto tikslas – stiprinti VB Platformos institucinius, administracinius gebėjimus ir VB
Platformos narių kompetencijas siekiant stiprinti VB Platformos ir kitų Lietuvos NVO (veikiančių
vystomojo bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos, globalaus švietimo ir darnaus vystymosi tikslų stebėsenos ir įgyvendinimo srityse) partnerystę, bendradarbiavimą, veiklos viešinimą ir darbo
efektyvumą, atstovaujant narių ir visuomenės interesams viešuose sektoriuose, stiprinant ryšius su
užsienio organizacijomis ir padedant valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką vystomojo
bendradarbiavimo, humanitarinės pagalbos ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo srityje.

Trumpalaikis tikslas - NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti viešojo valdymo sprendimų
priėmime ir siūlymų rengime stiprinimas, įtraukiant piliečius į sprendimų priėmimo procesus.
Visit us on Facebook!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!