Visuomenė ir NVO - Vystomasis bendradarbiavimas ir Humanitarinė pagalba
Projektas pasibaigęs
Projektu siekiama sukurti palankias sąlygas visuomenei ir nevyriausybinėms organizacijoms (toliau - NVO) dalyvauti kuriant, tobulinant ir dalyvaujant Vystomojo bendradarbiavimo (toliau - VB), globalaus švietimo, Humanitarinės pagalbos ir Darnaus vystymosi sričių veiklose. Projektu siekiama padidinti visuomenės ir NVO dalyvavimo viešąjame valdyme galimybes, stiprinti supratimą apie skaidrų valdymą ir veikimą, nepakantumą korupcijai. Įgyvendinant projektą bus siekiama gerinti socialinį sąmoningumą, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybes.

Projekto vykdymo laikotarpis - 2019 m. rugsėjo mėn. - 2023 m. vasario mėn.
Projekto biudžetas - 108.174,04 Eur

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos Socialinio fondo investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!