Moterų informacijos centras
S. Konarskio 49-808 kab., 03123 Vilnius
mic@lygus.lt / jurate@lygus.lt
+370 5 2629 003
Direktorė Jūratė Šeduikienė
www.lygus.lt
2016 m. Moterų informacijos centras pažymėjo savo veiklos dvidešimtmetį. Asociaciją įsteigė 15 fizinių asmenų. Jos atsiradimą rėmė tuo metu veikusios kitos moterų nevyriausybinės organizacijos. Centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, skatindamas lygias lyčių galimybes visose moters gyvenimo srityse, siekdamas užtikrinti, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose.
Moterų informacijos centras:

Atstovauja – sprendžia moterų problemas įtakodamas viešąją politiką ir teikdamas pasiūlymus įstatymų tobulinimui.
Moko – organizuoja mokymus įvairioms visuomenės grupėms apie lyčių lygybę Lietuvoje, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, lyčių lygių galimybių aspekto integravimą, pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir pan.
Teikia – pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, t.y. vykdo Specializuotos pagalbos centro funkcijas.
Padeda - teikia moterims teisines konsultacijas šeimos ir darbo klausimais, pataria, kur kreiptis smurto ar teisių pažeidimo klausimais.
Šviečia – organizuoja akcijas bei renginius, publikuoja leidinius, skirtus keisti visuomenėje egzistuojančius stereotipus apie lyčių lygybę.
Remia – konsultuoja ir teikia informaciją kitoms moterų organizacijoms Lietuvoje.
Informuoja - informacinis portalas Internete – www.lygus.lt – pirmasis ir vienintelis internetinis portalas lietuvių kalba, kur nagrinėjamos moterų ir vyrų padėties problemos, jų sprendimo galimybės ir būdai.
Bendradarbiauja – Centras turi sukūręs platų ryšių tinklą su įvairiomis moterų organizacijomis ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Baltijos, Šiaurės ir Centrinės Europos šalyse. Tai yra svarbu dalijantis patirtimi, ieškant kelių vieningam problemų sprendimui. Kartu organizuojamos bendros konferencijos ir seminarai, dalijamasi informacija.
Įgyvendina projektus – Centras įgyvendina ES Struktūrinių fondų, Equal programos, Europos Komisijos, nacionalinių programų ir kt. remiamus projektus.
Vizija:
Lyčių lygybė – visuomenės gyvenimo norma

Misija:
Dirbti pasitelkiant ekspertines žinias, siekiant užtikrinti faktinę lyčių lygybę nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Tikslai:
Ugdyti visuomenės sąmoningumą lyčių lygybės bei lygių galimybių srityje;
Gerinti moterų padėtį viešame ir privačiame gyvenime;
Daryti įtaką lyčių lygybės politikos formavimui ir įgyvendinimui;
Skatinti vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje;
Atstovauti visuomenei užtikrinant lyčių lygybę;
Mažinti smurtą ir patyčias lyties pagrindu.

Prioritetinės VB veiklos sritys:
- lygios galimybės moterims,
- šeimos ir darbo pareigų derinimas,
- prekybos moterimis prevencija,
- smurto prieš moteris užkardymas ir pan.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!