Diversity Development Group
Lukiškių g. 5-527 LT-01108 Vilnius
info@diversitygroup.lt
+370 605 07424
Direktorė Lina Kisevičienė
www.diversitygroup.lt
Diversity Development Group (DDG), įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse.

Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. DDG veikla apima šias sritis:

- Tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena, siekiant sisteminti, analizuoti ir skleisti teorines ir empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus Lietuvoje ir pasaulyje;

- Lygių galimybių plėtros užtikrinimas migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms: gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena, žmogaus teisės ir socialinė sanglauda, socialinis mobilumas ir tinklai;

- Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių apsaugos skatinimas ir užtikrinimas: migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių lygių galimybių užtikrinimas ir skatinimas užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse;

- Prevenciniai veiksmai kovojant prieš ksenofobiją, rasizmą ir netoleranciją;

- Kova prieš prekybą žmonėmis.

Šiomis veiklomis Diversity Development Group siekia rezultatų

- Informuoti ir šviesti visuomenę apie migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių situaciją Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse: tyrimų vykdymas ir jų rezultatų sklaida, seminarų, konferencijų, mokymų organizavimas, socialinė veikla, aktyvus dalyvavimas formuojant visuomenės požiūrį;

- Aktyviai dalyvauti socialinės politikos vystyme, užtikrinant pažeidžiamų visuomenės grupių apsaugą ir žmogaus teises, įskaitant diskriminacijos, pažeidžiamumo ir išnaudojimo mažinimą, tolerancijos, lygių galimybių ir žmogaus teisių užtikrinimą;

- Siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės, kurti ir plėtoti tarpsektorinio bendradarbiavimo mechanizmus; vystant socialiai atsakingą politiką, į bendradarbiavimo mechanizmus įtraukti nevyriausybines organizacijas, valstybines institucijas, akademinę visuomenę, nepriklausomus ekspertus ir verslo sektorių;

- Didinti visuomenės sąmoningumą apie prekybos žmonėmis problematiką šiuolaikinėse visuomenėse.

Norint pasiekti šiuos rezultatus, DDG bendradarbiauja su socialiniais partneriais, kurie atstovauja skirtingas visuomenės grupes.
Atgal į Narių sąrašą
Mes Facebook'e!

soundcloud Visit us on Soundcloud!

issuu Visit us on ISSUU!