Moterų informacijos centras
S. Konarskio 49-808 kab., 03123 Vilnius
mic@lygus.lt / jurate@lygus.lt
+370 5 2629 003
Direktorė Jūratė Šeduikienė
www.lygus.lt
2006 m. Moterų informacijos centras pažymėjo savo veiklos dešimtmetį. Asociaciją (o 1996-aisiais - visuomeninę organizaciją) įsteigė 15 fizinių asmenų. Jos atsiradimą rėmė tuo metu veikusios kitos moterų nevyriausybinės organizacijos. Centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, skatindamas lygias lyčių galimybes visose moters gyvenimo srityse, siekdamas užtikrinti, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose.

Moterų informacijos centras:


Atstovauja – sprendžia moterų problemas įtakodamas viešąją politiką ir teikdamas pasiūlymus įstatymų tobulinimui.
Moko – organizuoja mokymus įvairioms visuomenės grupėms apie lyčių lygybę Lietuvoje, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą, lyčių lygių galimybių aspekto integravimą, pagalbą smurtą patyrusioms moterims ir pan.
Padeda - teikia moterims teisines konsultacijas šeimos ir darbo klausimais, pataria, kur kreiptis smurto ar teisių pažeidimo klausimais.
Šviečia – organizuoja akcijas bei renginius, leidža plakatus, skirtus keisti visuomenėje egzistuojančius stereotipus apie lyčių lygybę.
Remia – konsultuoja ir teikia informaciją kitoms moterų organizacijoms Lietuvoje.
Informuoja - informacinis portalas moterims Internete – www.lygus.lt – pirmasis ir vienintelis internetinis portalas lietuvių kalba, kur nagrinėjamos moterų padėties problemos, jų sprendimo galimybės ir būdai. Moterų informacijos centras leidžia daug informacinių leidinių, surinko ir nuolat papildo lyčių lygybės problematikai skirtą biblioteką.
Bendradarbiauja – Centras turi sukūręs platų ryšių tinklą su įvairiomis moterų organizacijomis ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Baltijos, Šiaurės ir Centrinės Europos šalyse. Tai yra svarbu dalijantis patirtimi, ieškant kelių vieningam problemų sprendimui. Kartu organizuojamos bendros konferencijos ir seminarai, dalijamasi informacija.
Įgyvendina projektus – Centras įgyvendina ES Struktūrinių fondų, Equal programos, Daphne II, Socrates, Baltijos Amerikos partnerystės programų, Europos Komisijos, nacionalinių programų remiamus projektus.


Vizija:
Nei vienas asmuo negali būti diskriminuojamas dėl savo lyties.


Misija
Šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės klausimais, formuoti lyčių politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje.


Tikslai
• Siekti lyčių lygybės Lietuvoje
• Gerinti moterų padėtį viešajame ir privačiame gyvenime
• Tobulinti lygiaverčių lyčių santykių aplinką

Projektai/veikla VB srityje
- Prioritetinės VB veiklos sritys: lygios galimybės moterims, šeimos ir darbo pareigų derinimas, prekybos moterimis prevencija, smurto prieš moteris užkardymas ir pan.
- Moldova: projektas žmogaus teisių (smurto prieš moteris panaikinimo) srityje.
Back to Members list
Visit us on Facebook!